ژل شستشوی سر و بدن سیلور پروتکت ("محافظت نقره ای")

ژل شستشوی سر و بدن سیلور پروتکت ("محافظت نقره ای")

یون های فعال نقره را برای داشتن نهایت محافظت رها کنید!
یون های فعال نقره را برای داشتن نهایت محافظت رها کنید!

نمای کلی

طراوتی ماندگار را تجربه کنید. به شکلی علمی ثابت شده است که این ژل نشاط بخش به کمک یون های نقره بوی بد بدن را رفع کرده و بالاترین محافظت ضدباکتریایی را فراهم می کند. برای سر وبدن سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

طراوتی ماندگار را تجربه کنید. به شکلی علمی ثابت شده است که این ژل نشاط بخش به کمک یون های نقره بوی بد بدن را رفع کرده و بالاترین محافظت ضدباکتریایی را فراهم می کند. برای سر وبدن سازگاری با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

سیستم محافظت نقره ای
تعادل PH پوست

نتیجه

سیستم محافظت نقره ای
تعادل PH پوست

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی