ژل استحمام وایتالیتی فِرِش (شامپو سرو بدن)

ژل استحمام وایتالیتی فِرِش (شامپو سرو بدن)

تجربه ای فرح بخش را با مواد معدنی دریایی و رایحه ای نشاط آور کشف کنید.
تجربه ای فرح بخش را با مواد معدنی دریایی و رایحه ای نشاط آور کشف کنید.

نمای کلی

انفجاری از طراوت و نشاط زیر دوش
بگذارید رایحه روح بخش دریایی حیات تازه ای به احساسات شما ببخشد و ژل آبی ابریشمین با مواد معدنی دریایی بدن تان را غرق شادابی کند. برای ایجاد حس تازگی در  پوست با هر دوش گرفتن، تمدید قوا کنید.
برای سر و بدن
سازگاری با  پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نمای کلی

انفجاری از طراوت و نشاط زیر دوش
بگذارید رایحه روح بخش دریایی حیات تازه ای به احساسات شما ببخشد و ژل آبی ابریشمین با مواد معدنی دریایی بدن تان را غرق شادابی کند. برای ایجاد حس تازگی در  پوست با هر دوش گرفتن، تمدید قوا کنید.
برای سر و بدن
سازگاری با  پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است.

نتیجه

شارژ با هر دوش

نتیجه

شارژ با هر دوش

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی

استفاده

درخواست برای موهای خیس، ماساژ به آرامی و به طور کامل آبکشی