افتر شیو بالم " اکستریم کامفورت"

افتر شیو بالم " اکستریم کامفورت"

محلول افتر شیو اکستریم کامفورت اصلاح شما را با احساس داشتن پوستی فوق العاده صاف و آسوده کامل می کند. فرمول تسکین بخش و تاثیرگذار این محصول، با MICRO TEC طبیعی، بریدگی های ریز را آنا تسکین می دهد.
محلول افتر شیو اکستریم کامفورت اصلاح شما را با احساس داشتن پوستی فوق العاده صاف و آسوده کامل می کند. فرمول تسکین بخش و تاثیرگذار این محصول، با MICRO TEC طبیعی، بریدگی های ریز را آنا تسکین می دهد.

نمای کلی

محلول افترشیو اکستریم کامفورت اصلاح شما را با احساس پوستی فوق العاده صاف و آسوده کامل می کند. فرمول تسکین بخش و تاثیرگذار این محصول، با MICRO TEC طبیعی، بریدگی های ریز را آنا تسکین می دهد. فرمول این محصول با ریز فن آوری پیشرفته و اجزا طبیعی فعال (عصاره بابونه و عصاره ریشه شیرین بیان) سریع تر و موثرتر جذب می شوند.

نمای کلی

محلول افترشیو اکستریم کامفورت اصلاح شما را با احساس پوستی فوق العاده صاف و آسوده کامل می کند. فرمول تسکین بخش و تاثیرگذار این محصول، با MICRO TEC طبیعی، بریدگی های ریز را آنا تسکین می دهد. فرمول این محصول با ریز فن آوری پیشرفته و اجزا طبیعی فعال (عصاره بابونه و عصاره ریشه شیرین بیان) سریع تر و موثرتر جذب می شوند.

نتیجه

احساس خنکی و تسکین آنی. بهبود سریع پوست. احساس رطوبت مضاعف و صافی به پوست می بخشد. سریع جذب شده و هیچ اثر چربی باقی نمی گذارد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصسن پوست تایید شده است.

نتیجه

احساس خنکی و تسکین آنی. بهبود سریع پوست. احساس رطوبت مضاعف و صافی به پوست می بخشد. سریع جذب شده و هیچ اثر چربی باقی نمی گذارد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصسن پوست تایید شده است.

استفاده

بر روی ناحیه اصلاح شده استفاده کنید. برای حصول بهترین نتیجه پیشنهاد می شود ازژل یا کف اصلاح اکستریم کامفورت نیوآ نیز استفاده شود.

استفاده

بر روی ناحیه اصلاح شده استفاده کنید. برای حصول بهترین نتیجه پیشنهاد می شود ازژل یا کف اصلاح اکستریم کامفورت نیوآ نیز استفاده شود.