خمیر ریش مایلد (ملایم)

خمیر ریش مایلد (ملایم)

کف متراکم کرمی حاوی مواد معدنی دریایی و ویتامین مراقبتی به سرعت موی صورت را نرم می کند و باعث اصلاحی ملایم اما تمیز می شود.
کف متراکم کرمی حاوی مواد معدنی دریایی و ویتامین مراقبتی به سرعت موی صورت را نرم می کند و باعث اصلاحی ملایم اما تمیز می شود.

نمای کلی

کف متراکم کرمی حاوی مواد معدنی دریایی و ویتامین مراقبتی به پیشگیری از سوختگی با تیغ و حفظ ظاهر سلامت پوست کمک می کند.

با حفاظت اصلاح پیشرفته: کف متراکم کرمی به سرعت موی صورت را نرم می کند. تیغ با ملایمت اما به طور کامل روی پوست می لغزد. اصلاحی تمیز و کامل حاصل می شود. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه: اصلاحی تمیز و راحت احسااس نرمی، لطافت و مراقبت شدگی بر روی پوست.

نمای کلی

کف متراکم کرمی حاوی مواد معدنی دریایی و ویتامین مراقبتی به پیشگیری از سوختگی با تیغ و حفظ ظاهر سلامت پوست کمک می کند.

با حفاظت اصلاح پیشرفته: کف متراکم کرمی به سرعت موی صورت را نرم می کند. تیغ با ملایمت اما به طور کامل روی پوست می لغزد. اصلاحی تمیز و کامل حاصل می شود. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه: اصلاحی تمیز و راحت احسااس نرمی، لطافت و مراقبت شدگی بر روی پوست.

نتیجه

  • بستن و راحت ریش تراشی
  • پوست احساس نرم، انعطاف پذیر و مراقبت

نتیجه

  • بستن و راحت ریش تراشی
  • پوست احساس نرم، انعطاف پذیر و مراقبت

استفاده

به میزان دلخواه روی ناحیه اصلاح بزنید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که بعد از اصلاح از افترشیو نیوآ استفاده شود.

استفاده

به میزان دلخواه روی ناحیه اصلاح بزنید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که بعد از اصلاح از افترشیو نیوآ استفاده شود.