کف اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)

کف اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)

کف اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند و آن را در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.
کف اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند و آن را در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.

نمای کلی

کف اصلاح فوق العاده غنی، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند. وضع پوست را بهبود می بخشد و از آن مراقبت می کند.

اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Glide: باعث سریدن موثر تیغ می شود. اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. در برابر خراش و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه اصلاح تمیز و پوست مراقبت شده. مرطوب شدن موثر پوست. احساس مراقبت شدگی، نرمی و لطافت بر روی پوست.

نمای کلی

کف اصلاح فوق العاده غنی، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند. وضع پوست را بهبود می بخشد و از آن مراقبت می کند.

اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Glide: باعث سریدن موثر تیغ می شود. اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. در برابر خراش و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه اصلاح تمیز و پوست مراقبت شده. مرطوب شدن موثر پوست. احساس مراقبت شدگی، نرمی و لطافت بر روی پوست.

نتیجه

  • اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد.
  • در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.

نتیجه

  • اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد.
  • در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.

استفاده

پیش از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را بصورت ایستاده نگاهداشته ومستقیما روی صورت خیس بمالید.

استفاده

پیش از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را بصورت ایستاده نگاهداشته ومستقیما روی صورت خیس بمالید.