ژل اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)

ژل اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)

ژل اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند و آن را در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.
ژل اصلاح اکسترا مویسچر (رطوبت مضاعف)، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند و آن را در برابر خراش و التهاب محافظت می کند.

نمای کلی

ژل اصلاح فوق العاده غنی، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند. وضع پوست را بهبود می بخشد و از آن مراقبت می کند.

اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Glide: باعث سریدن موثر تیغ می شود. اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. در برابر خراش و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه اصلاحی تمیز پوست ظاهری سلامت و احیا شده به خود می گیرد

نمای کلی

ژل اصلاح فوق العاده غنی، حاوی مرطوب کننده و ویتامین مراقبتی، به پیشگیری از خشک و کشیده شدن پوست کمک می کند. وضع پوست را بهبود می بخشد و از آن مراقبت می کند.

اصلاح پیشرفته با فن آوری Ultra Glide: باعث سریدن موثر تیغ می شود. اصلاحی تمیز و راحت به ارمغان می آورد. در برابر خراش و التهاب محافظت می کند. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است. نتیجه اصلاحی تمیز پوست ظاهری سلامت و احیا شده به خود می گیرد

نتیجه

صاف صاف کردن أرمبتس خود
پوست سالم و احیا به نظر می رسد

نتیجه

صاف صاف کردن أرمبتس خود
پوست سالم و احیا به نظر می رسد

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیم روی صورت ماساژ دهید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که بعد از اصلاح از افترشیو نیوآ استفاده شود.

استفاده

قبل از مصرف خوب تکان دهید. قوطی را ایستاده نگه دارید. مستقیم روی صورت ماساژ دهید. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که بعد از اصلاح از افترشیو نیوآ استفاده شود.