خمیر ریش سنستیو (حساس)

خمیر ریش سنستیو (حساس)

فرمول کف کرمی جدید با سیستم اکتیو کامفورت با بابونه طبیعی خالص و مواد معدنی ای غنی شده است که موی صورت را نرم کرده و پوست تحریک شده را تسکین می دهد تا اصلاح تمیز و بسیار راحت انجام گیرد.
فرمول کف کرمی جدید با سیستم اکتیو کامفورت با بابونه طبیعی خالص و مواد معدنی ای غنی شده است که موی صورت را نرم کرده و پوست تحریک شده را تسکین می دهد تا اصلاح تمیز و بسیار راحت انجام گیرد.

نمای کلی

کف متراکم کرمی، غنی شده با بابونه خالص طبیعی و مواد معدنی، التهابات ناشی از اصلاح پوست را تسکین و به پوست ظاهری سلامت می دهد.

با حفاظت اصلاح پیشرفته برای پوست های حساس: کف متراکم کرمی به سرعت موی صورت را نرم می کند. فرمول مراقبتی سیستم اکتیو کامفورت ملایمت دو چندان بر پوست دارد. تیغ با ملایمت اما به طور کامل روی پوست می لغزد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است

نمای کلی

کف متراکم کرمی، غنی شده با بابونه خالص طبیعی و مواد معدنی، التهابات ناشی از اصلاح پوست را تسکین و به پوست ظاهری سلامت می دهد.

با حفاظت اصلاح پیشرفته برای پوست های حساس: کف متراکم کرمی به سرعت موی صورت را نرم می کند. فرمول مراقبتی سیستم اکتیو کامفورت ملایمت دو چندان بر پوست دارد. تیغ با ملایمت اما به طور کامل روی پوست می لغزد. سازگاری محصول با پوست توسط متخصصین پوست تایید شده است

نتیجه

اصلاحی تمیز و راحت احسااس نرمی، لطافت و مراقبت شدگی بر روی پوست.

نتیجه

اصلاحی تمیز و راحت احسااس نرمی، لطافت و مراقبت شدگی بر روی پوست.

استفاده

به مقدار دلخواه روی ناحیه اصلاح استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین نتیجه از رده کامل محصولات نیوآ برای آقایان با فرمول های سیستم اکتیو کامفورت استفاده کنید.

استفاده

به مقدار دلخواه روی ناحیه اصلاح استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین نتیجه از رده کامل محصولات نیوآ برای آقایان با فرمول های سیستم اکتیو کامفورت استفاده کنید.